Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэргийн дотроос хамгийн хүнд нь хүнийг алах буюу хүний амь насыг хууль бусаар санаатайгаар хохироох гэмт хэрэг юм.

  1. Хүнийг алах
  2. Санаа сэтгэл хүчтэй цочрон давчдаж хүнийг алах
  3. Баривчлах, таслан зогсоох хэр хэмжээг хэтрүүлж хүнийг алах
  4. Хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх
  5. Эх нярай хүүхдээ алах
  6. Хүний амь насыг болгоомжгүйгээр хохироох
  7. Бусдыг амиа хорлоход хүргэх зэрэг нь хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг юм (Эрүүгийн эрх зүй, 2016 он).
Эрүү - Эрүүгийн хууль - Гэмт хэрэг - Амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд