Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Ял гэдэг нь гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн эрх ,эрх чөлөөнд нь хуулийн дагуу шүүхийн шийтгэх тогтоолоор хязгаарлаж байгаа явдал юм.

Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээп гэж эрүүгийн хуулийн тусгай ангид нэрлэн заасан нийгэмд аюултай үйлдэл эс үйлдэхүйг хийсэн сэтгэцийн хувьд үйлдсэн гэмт хэргээ хариуцах чадвартай насанд хүрсэн хувь хүнийг ойлгох бөгөөд үйлдсэн гэмт хэрэгтээ гэм буруутай болох нь хуулийн дагуу шүүхээр тогтоогдсон этгээдийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ нь гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний субъект юм.

Ялын зорилго:

  1. Иргэн, нийгмийг гэмт халдлагаас хамгаалах
  2. гэмт хэргийн улмаас зөрчигдсөн эрхийг сэргээх
  3. гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг цээрлүүлэх
  4. гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг хүмүүжүүлэх
  5. гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх (Эрүүгийн эрх зүй, 2016 он).
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд