Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Хэргийн талаар ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлыг мэдэж байгаа, тухайн хэрэгт холбогдолгүй хүнийг гэрч гэнэ.

Гэмт хэргийн улмаас нэр төр, алдар хүнд, санаа сэтгэл, бие эрхтэн, эд хөрөнгийн талаар хохирол хүлээсэн этгээдийг хохирогч гэнэ.

Эрүү - Эрүүгийн хууль - Гэмт хэрэг - Гэрч, хохирогч
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд