Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Шүүхийн зардал гэж тухайн хэрэг маргааны хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой гарч буй зардлыг хэлнэ.

1. Шууд зардал- заавал гардаг, улсын төсвөөс санхүүжүүлдэг зардал. Тухайлбал, шүүгч томилох зардал, танхимын зардал, бичиг хүргэгч

2. Нөхөн төлүүлэх зардал- хэргийн нөхцөл байдлаас хамааран зохигчдоос гарна.

а. Гэрчийн байр хоол, хөдөлмөрийн хөлс

б. Шинжээчийн томилолтын зардал

в. Эд мөрийн баримт хадгалсны зардал

г. Үзлэг туршилт, таньж судлах үйл ажиллагаа явуулсан зардал.

Шүүхийн зардлын онцлог

1. Хүсэлт гаргасан этгээд зардлыг төлөх ба нэхэмжлэл бүрэн хангагдвал хариуцагчаас нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болговол хэсэгчилэн хангавал хувь тэнцүүлж төлнө.

2. Амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур орлоготой бол хүсэлт гарган шүүхийн зардлыг хойшлуулж чөлөөлөгдөж болно. (Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2002 он).

Улсын тэмдэгтийн хураамж

Улсын тэмдэгтийн хураамж гэж тухайн хэргийг хянан шийдвэрлэсний төлөө авч буй мөнгөн хураамжийг хэлнэ.

Бодох аргачлал

0 - 130 000 төгрөг бол 4550 төгрөг

130 001 - 650 000 төгрөг бол 4550 + 130 000 давсан шнийн дүнгийн 3 хувь

650 001 - 1 300 000 төгрөг бол 20 150 + 650 000 давсан үнийн дүнгийн 2.4 хувь

1 300 001 - 13 000 000 төгрөг бол 35 750 + 1 300 000 давсан үнийн дүнгийн 1.6 хувь

13 000 001 - дээш төгрөг бол 222 950 + 13 000 000 давсан үнийн дүнгийн 0.5 хувиар тус тус тооцно.

Эд хөрөнгийн бус түүнчлэн үнэлэх боломжгүй нэхэмжлэлд 70 200 байна.

Улсын тэмдэгтийн хураамжинд хүсэлт нэхэмжлэл гаргасан этгээд урьдчилан төлөх ба нэхэмжлэлийг хангаж шийдвэрлэвэл хариуцагчаас, нэхэмжлэлийг хангахгүй бол нэхэмжлэгч өөрөө, хэсэгчилэн хангавал хувь тэнцүүлэн төлнө.

Амжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой этгээд хүсэлт гаргавал шүүгч нотлох баримтыг үндэслэн Улсын тэмдэгтийн хурамжаас чөлөөлж хойшлуулж болно.

Дараах тохиолдолд Улсын тэмдэгтийнхураамж буцаана.

  • Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзвал
  • Давж заалдах болон хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргасан этгээд шүүх хуралдаан болохоос өмнө гомдлоосоо татгалзвал
  • Хоёр тал эвлэрвэл улсын тэмдэгтийн хураамж 50 хувь буруулна.
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд