Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Энэ харилцаа нь төр сүм хийдийн харилцааны тухай хуулиар зохицуулагддаг.

Сүм хийд нь нийтийн захиргааны байгууллагад хамаардаг бөгөөд өмч нь нийтийн өмчид хамаардаг. Хэрэв тухайн шашны байгууллага хууль зөрчсөн тохиолдолд өмчийг нь ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага эсхүл төрийн өмчид шилжүүлдэг (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд