Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Эрх нь зөрчигдсөн бол шүүх эрх бүхий байгууллагад эрхээ хамгаалуулах боломжит хугацааг хөөн хэлэлцэх хугацаа гэнэ.

1. Ерөнхий - 10 жил

2. Тусгай - гэрээний үүрэгтэй холбоотой хөөн хэлэлцэх хугацаа Үүнд:

- 3 жил

- Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой хөөн хэлэлцэх хугацаа 6 жил

- Гэм хор учруулалттай холбоотой хөөн хэлэлцэх хугацаа 5 жил

- Тогтоосон хугацаанд үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой хөөн хэлэлцэх хугацаа 3 жил

Эдийн бус хорд хөөн хэлэлцэх хугацаа тооцохгүй.

Мөн зарим тохиолдолд хөөн хэлэлцэх түр зогсоно. Үүнд: 

  1. Үүргийг хойшлуулсан тохиолдолд /бүх төрлийн гэрээний/.
  2. Эцэг эх үүргийн хоорондох хугацаанд хүүхдийг насанд хүрэх хугацаанд хөөн хэлэлцэх хугацаа түр зогсоно
  3. Эхнэр нөхөрийн хоорондын хугацаанд хөөн хэлэлцэх хугацааны гэрлэлт хүчинтэй байх үед
  4. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, асран хамгаалуулагч, харгалзан дэмжүүлэгчийн хоорондын хугацаанд хөөн хэлэлцэх хугацаа хүчин төгөлдөр үед түр зогсоно. 

Хөөн хэлэлцэх хугацаа дараах тохиолдолд тасалдана.

1. Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах

2. Баталгаат хугацаа болон урьдчилгаа зэрэг бусад хэлбэр үүргийг бүр мөсөн хүлээн зөвшөөрсөн бол хөөн хэлэлцэх хугацаа тасалдана (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд