Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой гэрээний нэг тал нөгөөгөөс шаардах эрхтэй байх хугацааг хэлнэ./Аялал жуулчлалын гэрээнд гомдлын шаардлага гаргах хугацаа 1 сар байна/ (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Иргэний эрх зүйн хугацаа - Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд