Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Ажилтан, албан хаагчид ажил олгогчоос ногдуулж болох хууль зүйн хариуцлага.

Эд хөрөнгийн хариуцлага - Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага, Эд хөрөнгийн бүрэн хязгаарлагдмал хариуцлага.

Сахилгын хариуцлага - Сануулах, Цалин бууруулах, Халах.

Сануулах - зөрчил гаргасан ажилтанд хүлээлгэх ёс зүйн нөлөөлөл бүхий шийтгэл.

Цалин бууруулах - хүндэвтэр зөрчил буюу өмнө нь жижиг зөрчил гаргаж байсан ажилтан дахин зөрчил гаргах, зөрчлийн улмаас ажил олгогчид эд хөрөнгийн буюу бизнесийн нэр хүндэд сөрөг нөлөөлөх ёс  зүйн хохирол учрах зэрэг үр дагавар бүхий зөрчил.

Халах - ажилтан хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийг давтан гаргасан эсхүл хөдөлмөрийн харилцааг шууд зогсоохоор хөдөлмөрийн гэрээнд тусгайлан заасан ноцтой зөрчил (Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Хөдөлмөрийн эрх зүй - Хууль зүйн хариуцлага
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд