Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Монгол Улсын хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийг хэрэглэх, эсхүл хууль тогтоомжоор тодорхойлогдоогүй хөдөлмөрийн нөхцөлийн талаар хөдөлмөрийн эрх зүйн байгууллагын захиргааны (эзэн) хооронд үүссэн бөгөөд хуульд зааснаар зохицуулагдах санал зөрчилдөөнийг хөдөлмөрийн маргаан гэнэ (Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Хөдөлмөрийн эрх зүй - Хөдөлмөрийн маргаан
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд