Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

 Иргэд өөрийн ажиллах хүчийг ажил олгогч (өмчтөн буюу үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл бүхий этгээд)-д хөлслөхөөр тохиролцсоны үндсэнд үүсэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулан журамлахаар тогтоогдсон хэм хэмжээнүүдийн нийлбэрийг хэлнэ (Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999).

Иргэн - Иргэний хууль - Хөдөлмөрийн эрх зүй
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд