Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

 Иргэд өөрийн ажиллах хүчийг ажил олгогч (өмчтөн буюу үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл бүхий этгээд)-д хөлслөхөөр тохиролцсоны үндсэнд үүсэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулан журамлахаар тогтоогдсон хэм хэмжээнүүдийн нийлбэрийг хэлнэ (Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999).

Иргэн - Иргэний хууль - Хөдөлмөрийн эрх зүй
company-icon

Амралтын цаг тооцох

Солир Тамир

Байгууллага амралтын хоног тооцож өгөхгүй байхад би өөрөө хоногоо тооцож өгөх ёстой юу?

Асуулт №72
Иргэн
Иргэний хууль
Хөдөлмөрийн эрх зүй
Амралтын цаг
2018-06-27 15:22:19
Ангилалд холбогдох сэдвүүд