Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Гарцаагүй байдал нь аюулыг өөр арга замаар зайлуулах боломжгүй үед хийсэн үйлдлийг хэлнэ. Учирах хохирол нь учирсан хохирлоос их байж болохгүй юм (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд