Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Аргагүй хамгаалалт нь өөрлүү нь болон бусад этгээдрүү, хөрөнгө рүү нь чиглэсэн үед хамгаалж хийсэн үйлдэл, эс үйлдлийг хэлнэ. Хэрэв нотолж чадвал хариуцлага хүлээлгэдэггүй юм. Энэхүү халдлага нь бодитой байх учиртай юм (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Хамгаалалтын арга - Аргагүй хамгаалалт
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд