Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Иргэний эрх зүйн хамгаалалтын арга нь иргэний эрх зүйн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг арилгуулах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх арга хэлбэрийг хэлдэг (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Хамгаалалтын арга
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд