Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

  Итгэмжлэл, төлөөлөх бүрэн эрхийг нотолсон баримт бичиг. Итгэмжлэлийг бичгээр үйлдэж нотариатаар гэрчлүүлнэ.

  Итгэмжлэлийн хугацааны хувьд хугацаа заагаагүй бол доод тал нь 1 жил, дээд тал нь 3 жил.

  1. Ерөнхий - Бүхий л харилцаанд төлөөлөх
  2. Тусгай - Зөвхөн нэг төрлийн харилцаанд дагнаж эрх олгох
  3. Нэг удаагийн - Зөвхөн нэг удаад биелэгдээд дуусгавар болох (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд