Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Энэ нь өмгөөлөгч эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ болон хуулийн этгээд захиргааны актыг захирамжаар гарган авах юм (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Төлөөлөл - Гэрээний үндсэн дээр төлөөлөх
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд