Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай
  1. Асран хамгаалагч (0-14 нас)

Бүтэн өнчин, бага насны хүүхэд 

Эцэг эх нь удаан хугацаагаар хэвтэн эмчлүүлж байгаа, эсхүл хорих ангид ял эдэлж байгаа этгээдийн бага насны хүүхэд

Эцэг эх нь эцэг эх байх эрхээ хасуулсан, хязгаарлулсан

Эрх зүйн чадамжгүйд тооцогдсон этгээд

       2. Харгалзан дэмжигч (14-18 нас)

Бүтэн өнчин насанд хүрээгүй

Эцэг эх нь эмнэлэгт удаан хугацаагаар хэвтэж, эсхүл хорих ангид ял эдэлж байгаа

Эрх зүйн чадамжаа хязгаарлуулсан этгээд. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн согтууруулах болон мансууруулах бодис хэрэглэгч

Өндөр настны болон өвчний улмаас иргэний эрх үүргээ бие даан хэрэгжүүлэх боломжгүй этгээд

     Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг засаг даргын захирамжаар тогтоож шүүхээс хүчингүйд тооцно (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Төлөөлөл - Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд