Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Иргэн хуулийн этгээд иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцохдоо өөрөө эсвэл төлөөлөгчөөрөө дамжуулан оролцож болно.

Төлөөллийг эрх зүйн чадамжгүй этгээдийн өмнөөс эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч оролцож болно (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Төлөөлөл
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд