Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

1. Талуудаас хамаарсан буюу үүрэг гүйцэтгүүлэгчээс хамаарсан эсхүл үүрэг гүйцэтгэгчээс хамаарсан байдаг.

2. Талуудаас хамаарахгүй буюу байгалийн гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл, нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн /эрх бүхий байгууллагын шийдвэр эсхүл хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол / Иргэний хуулийн 219, 220, 221, 222 заалтууд/ (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга - Үүргийн гүйцэтгэлд саад болох үндэслэл
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд