Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Фидуци гэж үүрэг гүйцэтгэгч үүргээ гүйцэтгээгүй бол тухайн хөдлөх эд хөрөнгөөр үүргийг гүйцэтгүүлэхээр үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн өмчлөлд шилжүүлэхийг хэлнэ.

  • худалдсанаар үүргээ хангуулах, талуудын саналаар шилжүүлэн өгөх нь түр зуурын 
  • шилжүүлэх хөрөнгө нь гагцхүү хөдлөх хөрөнгө байх 
  • үндсэн гэрээний үүрэг нь мөнгө төлөх 
  • гэрээг бичгээр байгуулах
  • үүргээ гүйцэтгэсэн нөхцөлд
  • үүрэг гүйцэтгэгчид өмчлөлийн зүйлийг эргүүлж өгдөг 
  • үүрэг гүйцэтгүүлэгч хамгаалалтанд авсан зүйлээ буцааж огох
  • үүрэг гүйцэтгэгч үүргээ гүйцэтгээгүй тохиолдолд шилжүүлсэн эд хөрөнгө үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн өмчлөлд шилжинэ (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд