Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

1. Үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн

2. Үүргийг сольж гүйцэтгэсэн

3. Үүргийг тооцож дуусгавар болох

4. Хадгалалтад шилжүүлснээр

5. Өрийг хүчингүй болгосноор

6. Үүрэг гүйцэтгүүлэгч, гүйцэтгэгч хоёр нэг этгээд болсон

7. Тухайн үүрэг нь үүрэг гүйцэтгэгч, гүйцэтгүүлэгчийн хувийн байдалтай салшгүй холбоотой тохиолдолд үүрэг гүйцэтгүүлэгч, гүйцэтгэгч нь нас барсан, эрх зүйн чадамжгүй болсон

8. Бусад нөхцлөөр бол тус тус үүрэг дуусгавар болдог (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Гэрээний эрх зүй - Үүрэг дуусгавар болох
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд