Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

1. Төсөөтэй хэрэглэх

Тухайн харилцаа зохицуулсан хуулийн хэм хэмжээ байхгүй бол төсөөтэй харилцаа зохицуулсан хуулийн хэм хэмжээ хэрэглэж болно. Тухайлбал, иргэний хуулинд тусгагдсан 37 гэрээнээс өөр төрлийн гэрээг хуулийн дагуу хийж болно гэсэн үг юм.

2. Буцаан хэрэглэх

Төсөөтэй харилцааг зохицуулсан хуулийн хэм хэмжээ байхгүй бол иргэний эрх зүйн зарчим, агуулга, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зан суртахууны хэм хэмжээг удирдлага болгон шийдвэрлэнэ (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Гэрээний эрх зүй - Иргэний хуулийг хэрэглэх
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд