Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Гэрээг тайлбарлахдаа үгийн шууд утгаар, үгийн шууд утгаар тайлбарлах боломжгүй бол хүсэл зоригийн илэрхийллээр тайлбарлаж болно.

Гэрээг тайлбарлахдаа:

- Стандарт нөхцөлтэй гэрээг санал хүлээн авагч талд ашигтай байдлаар тайлбарлана.

- Нутгийн ёс заншил хэллэг орсон гэрээнд саналыг хүлээн авагч талд ашигтай байдлаар тайлбарлана.

Гэрээг тайлбарлахад маргаантай тохиолдолд шүүгч тайлбарлана (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд