Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

1. Гэрээний нэршил

1.1. Агуулгатай нийцэх ёстой. Мөн гэрээний зориулалтыг тусгаж өгөх

2. Огноо, газар

3. Нийтлэг үндэслэл. (Энэ хэсэгт ямар талууд оролцож байгаа болон ямар зорилгоор хийж байгааг дурьдана)

4. Гэрээний зүйл. (обьект) 

4.1. Эд ямсын бүрдэл хэсэг эсхүл дагалдах зүйл эсэхийг тодорхой бичих

5. Гэрээний төлбөр

6. Гэрээний хугацаа

7. Талуудын эрх үүрэг

-Хууль хуулах шаардлагагүй

-Гэрээнд өөрөөр заах боломжтой, хуульд заагаагүй нөхцөл

-Нэг талд эрх болгосон зүйлийг нөгөө талд үүрэг болгох шаардлагагүй.

8. Гэрээний хариуцлага

-Анз

-Дэнчин

9. Бусад нөхцөл

-Гэрээнээс татгалзах, цуцлах, факт нхөцлүүдийг тусгаж өгөх

10. Маргаан хянан шийдвэрлэх хэсэг

11. Талуудын гарын үсэг (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Гэрээний эрх зүй - Гэрээ байгуулах арга, ажиллагаа
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд