Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

 Нийгэм, эдийн засаг, соёлын нийтлэг хэрэгчээгээ хангах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан хамтын удирдлага, хяналт, хариуцлага бүхий ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг хэлнэ.

  • Гишүүнрүүгээ чиглэсэн, хэрэгчээгээ хангах үндсэн зорилготой
  • Хоршооны эд хөрөнгө дээр гишүүдийн хувийн хөрөнгөөр хариуцлага хүлээдэг
  • Хоршооны гишүүдийн тоо 25 хүрмэгц ТУЗ, хяналтын зөвлөл заавал байгуулна (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он)

Хоршооны төрөл: барилга байгуулалтын, газар тариалангын, түүхий эд боловсруулалтын хадгаламж, зээлийн, эд бараа материал үйлдвэрлэлийн гэх мэт,

Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд