Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

  Нийгмийн сайн сайхны төлөө үүсгэн байгуулагдсан нийтэд ашиг тустай үйл ажиллагаа явуулах зорилго бүхий, ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг хэлнэ.

  • Гишүүнчлэлгүй
  • Татан буулгасан тохиолдолд ижил үйл ажиллагаа явуулдаг санд эд хөрөнгөө шилжүүлнэ (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд