Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

1. Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (3 хувь, гарын үсгийн хэв маягийг наториатаар гэрчлүүлсэн байна) 

2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)

3.  Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдэвр (2 хувь)  

4.  Хуулийн этгээдийн дүрэм (гэрээ) (2 хувь) 

5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл (УБ-10) 

6. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар

7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 

8. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчийн анкет (2 хувь)

9. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь) 

10.  Эхлэлтийн тайлан тэнцэл (3 хувь)

11. Харьяалагдах татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт (ТБ-04) 

12. Бусад холбогдох баримт бичиг (хөрөнгийн жагсаалт, бэлэн мөнгө тушаасан баримт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт) 

13. Баримт бичгийг хийж хадгалах, архивын шаардлага хангасан хавтас (1 ширхэг)

Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд