Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн гэрээг дуусгавар болгох, цуцлахад бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

  1. гэрээ дуусгавар болсон тухай албан бичиг, тодорхойлолт /банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо гэх мэт/. албан бичигт эд хөрөнгийн хаяг, улсын бүртгэлийн дугаар, гэрээний огноо, дугаар зэргийг тодорхой, зөв бичсэн байна.
    хэрэв иргэдийн хооронд байгуулсан гэрээ дуусгавар болж байгаа бол  гэрээ дуусгавар болсон тухай тодорхойлолт хийж баталгаажуулсан байна.
  2. үйлчилгээний хураамж: -үнэ төлбөргүй
  3. мэдүүлэг бөглөнө

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.

Бусад - Бусад - Баримт бичгийн бүрдэл - Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн гэрээг дуусгавар болгох, цуцлах
company-icon

Байгууллага хоорондын гэрээг цуцлах тухай

Б Заяа

Сайн байна уу? гэрээ байгуулан харилцагчиддаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага байлаа гэж бодоход харилцагч нь гэрээгээ цуцлах хүсэлт гарган дуусгавар болгоход уг гэрээг яагаад цуцлах болсо...

Асуулт №71
Бусад
Бусад
Баримт бичгийн бүрдэл
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн гэрээг дуусгавар болгох, цуцлах
2018-06-14 08:31:46