Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

  1. газар өмчлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  2. газрын кадастрын зураг  /эх хувь/
  3. барилга байгууламж барих эрх олж авсан этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, түүнийг төлөөлөх этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  4. барилга байгууламж барих эрхийн гэрээ, холбогдох баримт
  5. үйлчилгээний хураамж :   10000 төгрөг, яаралтай бол 20000 төгрөг
  6. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

Бусад - Бусад - Баримт бичгийн бүрдэл - Бусдын газар дээр барилга барих
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.