Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

  1. лавлагаа авагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  2. өргөдөл /дэлгэрэнгүй эсвэл хураангуй лавлагаа авах талаараа тодорхой бичнэ/
  3. үйлчилгээний хураамж  :
    -дэлгэрэнгүй лавлагаа 5000 төгрөг, яаралтай бол 10000 төгрөг.
    -хураангуй лавлагаа 1000 төгрөг, яаралтай бол  2000 төгрөг.
    - хуулбар хийлгэхэд 1 хуудас нь – 500 төгрөг /яаралтай байхгүй/
  4. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна. 
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

Бусад - Бусад - Баримт бичгийн бүрдэл - Эд хөрөнгийн талаар лавлагаа авах
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.