Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Салбар гэж компаниас өөр газар байрлаж компаний үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байвал салбар компани гэнэ (хуулийн этгээдийн эрхгүй).

     Хуулийн этгээдийн өмнөөс эрх зүйн баримт бичиг бүрдүүлэх, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг төлөөллийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг хэлнэ (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он).

Иргэн - Иргэний хууль - Ашгийн хуулийн этгээд - Салбар, төлөөлөгчийн газар
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд