Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтан дараах тохиолдолд захиргааны зохих акт гаргахыг тухайн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд даалгана:

а. Захиргааны акт гаргахаас үндэслэлгүйгээр татгалзсан шийдвэр байгаа бол түүнийг хүчингүй болгож, захиргааны акт гаргах;

б. Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны эс үйлдэхүйн улмаас иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдсөн нь тогтоогдсон бол тус тус захиргааны акт гаргахыг даалгана.

Төр, захиргаа - Захиргааны ерөнхий хууль - Захиргааны акт - Захиргааны акт гаргахыг даалгах
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.