Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Гишүүдийн оруулсан хувь хөрөнгөнөөс бүрдсэн эд хөрөнгөтэй түүгээрээ эрх эдэлж үүрэг хүлээдэг. Бусдад учруулсан гэм хорын хариуцлагыг нөхөрлөлийн хөрөнгө болон гишүүдийн хувийн хөрөнгөөр хариуцдаг хуулийн этгээдийг хэлнэ.

Ангилал

  1. Бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлага хүлээж, бүх гишүүд нь удирдах төлөөлөх эрхтэй нөхөрлөл
  2. Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай. Дор хаяж нэг гишүүн бүрэн хариуцлага хүлээж, бусад гишүүд нь зарим хариуцлага хүлээх
  3. Хязгаарлагдмал хариуцлагатай. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулахаар хэд хэдэн этгээд нэгдэж байгуулсан нөхөрлөл. Бусдад учруулсан гэм хорын хариуцлагыг зөвхөн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн хэмжээгээр үлдэгдлийг буруутай этгээд бүрэн хариуцдаг нөхөрлөлийг хэлнэ (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он)
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд