Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Захиргааны акт гэж захиргааны байгууллагаас тодорхой нэг тохиолдлыг зохицуулахаар нийтийн эрх зүйн хүрээнд гадагш чиглэсэн, эрх зүйн шууд үр дагавар бий болгосон амаар, бичгээр гаргасан захирамжилсан шийдвэр болон үйл ажиллагааг ойлгоно. Тухайлбал, Засаг даргын захирамж....

Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.