Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай
  1. Захиргааны гэрээ гэдэг нь захиргааны байгууллагаас нийтийн эрх зүйн харилцааг үүсгэж, өөрчилж, дуусгавар болгохоор захиргааны гэрээг эрх зүйн хэм хэмжээ нийцүүлэн байгуулдаг захиргааны шийдвэрийг хэлнэ.

    Захиргааны гэрээний төрөл

  2. Төрийн алба, татвар
  3. Чиг үүргийг шилжүүлэх
  4. Дэд бүтцийн, суурь үйлчилгээ
  5. Концесс
  6. Бусад (Захиргааны ерөнхий хууль, 2015 он).
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.