Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Захиргааны актын хэлбэр

  1. Амаар
  2. Бичгээр
  3. Бодит үйлдэл
  4. Эс үйлдэл
  5. Цахимаар
  6. Бусад

Захиргааны актын төрөл

  1. Эерэг нөлөөлөл бүхий захиргааны акт гэж эрх зүйн үйлчлэл чиглэсэн этгээдэд эрх олгосон, эсхүл ашигтай нөхцөл байдлыг бий болгосон захиргааны актыг ойлгоно
  2. Сөрөг нөлөөлөл бүхий захиргааны акт гэж эрх зүйн үйлчлэл чиглэсэн этгээдэд үүрэг бий болгосон, эсхүл түүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хязгаарласан захиргааны актыг ойлгоно (Захиргааны ерөнхий хууль, 2015 он).
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.