Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Газар өмчлүүлэх хэмжээ Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэх газар нь түүний байршил, зориулалтаас хамааран  

1. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмших газрын хэмжээ нь

-Нийслэлд 0,07 га хүртэл

-Аймгийн төвд 0,35 га хүртэл

-Сумын төв, тосгонд 0.5 га хүртэл

-Нийслэлийг аймгийн төвтэй холбосон улсын чанартай автозамын дагуух газарт 0.07 га хүртэл байдаг бол

2. Аж ахуйн болон газар тариалангийн зориулалттаар эзэмших газрын хэмжээ нь

-Дээрх зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын хувьд газар эзэмших гэрээний дагуу эзэмшиж байгаа тохиолдолд тухайн эзэмшиж буй газрын хэмжээгээр харин дуудлага худалдаагаар худалдан авч байгаа тохиолдолд тухайн дуудлага худалдаагаар худалдаж буй газрын хэмжээгээр өмчилж болно (Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, 2002 он).

Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.