Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Гишүүдийн оруулсан хувь хөрөнгөөс бүрдэх эд хөрөнгөтэй. Эд хөрөнгө нь тодорхой тооны хувьцаанд хуваагддаг ашгийн төлөө хуулийн этгээдийг хэлнэ.

     Ангилал:

  1. Нээлттэй буюу хувьцаагаа нийтэд чөлөөтэй арилжаалдаг ХК. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх төвөөр хувьцаа нь чөлөөтэй арилжаалагддаг
  2. Хаалттай буюу хувьцаагаа нийтэд чөлөөтэй арилжаалдаггүй ХХК. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх төвөөр хувьцаагаа арилжаалдаггүй боловч хувьцаагаа худалдах эрхтэй

     Компани дотроо дарааь болон охин компанитай байж болно.

  • Хараат компани гэж нийт энгийн хувьцааны 20-51 хувийг эзэмшдэг компанийг хэлнэ (Хуулийн этгээдийн эрхтэй).
  • Охин компани гэж нийт энгийн хувьцааны 51-100 хувийг толгой компани эзэмшиж байвал охин компани гэж хэлнэ (хуулийн этгээдийн эрхтэй) (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002 он)
company-icon

сургалтын гэрээ

мөнхбат баярхүү

миний бие нэгэн гадаад хэлний сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ХХК-тай 3 сараар гэрээ байгуулж төлбөрөө төлсөн. гэвч 3 өдөр явахад үзүүлсэн үйлчилгээ нь сэтгэлд нийцээгүйн улмаас төлбөрийг буцаан авч...

Асуулт №84
Иргэн
Иргэний хууль
Ашгийн хуулийн этгээд
Компани
2018-09-20 10:30:47
Ангилалд холбогдох сэдвүүд