Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Санал

Төрийн байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагааг сайжруулах, шинэчлэх талаар иргэдээс гаргасан хүсэлтийг ойлгоно.

Мэдэгдэл

Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хэрэгжүүлэхтэй холбгдон гарсан иргэдийн хүсэлт юм. Үүнд гомдлоос ялгаатай нь тухайн иргэний өөрийнх нь эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн байх албагүй бөгөөд нийтийг хамарсан шинжтэй байна. Жишээ нь Дүүргийн засаг даргын хэд хэдэн иргэдийн газар эзэмших зөвшөөрлийг цуцалсан шийдвэрийн эсрэг байр суурьтай, иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа иргэн энэ тухай Нийслэлийн засаг даргад мэдэгдэж болно.

Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.