Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулинд заасанчилан нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын ажлын алба буюу Засаг даргын Тамгын газрыг хэлнэ.

Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.