Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Төрийн албан тушаалыг эрхэлж, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсний төлөө төрөөс цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангагдан ажиллаж байгаа этгээдийг төрийн албан хаагч гэнэ.

Төрийн улс төрийн албан хаагч (их хурлын гишүүн, иргэдийн төлөөлөгч)

Төрийн захиргааны (жинхэнэ) албан хаагч (төрийн захиргаанд ажиллаж буй хүмүүс)

Төрийн тусгай албан (жинхэнэ) хаагч (цэрэг, цагдаа, хүчний байгууллага) 

Төрийн үйлчилгээний албан хаагч (нэг цэгийн үйлчилгээ, нутгийн захиргааны байгууллагын үйлчилгээнд буй хүмүүс) гэж тус тус ангилна (Төрийн албаны тухай хууль, 2002 он).

Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.