Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Өмчлөлтэй, тодорхой тооны эд хөрөнгөтэй, түүгээрээ эрх эдэлж үүрэг хүлээдэг, шүүхэд нэхэмжлэгч, хариуцагч байх чадвартай, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг, зохион байгуулалттай нэгдлийг хуулийн этгээд гэнэ (Монгол Улсын Иргэний хууль 2002).

Иргэн - Иргэний хууль - Ашгийн хуулийн этгээд
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд