Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг гардан авснаас хойш 14 хоног дотор дараах үндэслэлээр байвал Хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргана.

  1. Хуулийг буруу хэрэглэсэн, хэрэглэх ёстой хуулийг хэрэглээгүй, хэрэглэх ёсгүй хуулийг хэрэглэсэн, төсөөтэй харилцааг зохицуулсан хуулийг хэрэглэсэн
  2. Процессын алдаа гаргасан

Гомдлыг анхан шатны шүүхэд гаргах ба нийслэлд 3, хөдөө орон нутагт 14 хоног дотор хяналтын шатны шүүхрүү хүргүүлнэ.

Хяналтын шатны шүүхээс тогтоол гарна (Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2002 он).

Шүүх - Шүүхийн хууль - Шүүхийн бүтэц - Хяналтын шатны шүүх
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.