Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг гардан авснаас хойш шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл 14 хоног дотор давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргана.

Гомдыг хянан шийдвэрлэсэн анхан шатны шүүхэд өгөх бө 3 хоног дотор холбогдох баримт бичгүүдийг хавсарган Давж заалдах шатны шүүхэд хүргүүлнэ.

Давж заалдах шатны шүүх аймаг нийслэлийн шүүх хэрэгжүүлнэ.

Гурван шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр шийдвэрлэнэ.

Шүүхээс магадлал гарна. Бүтэц нь: удиртгал, тодорхойлох, үндэслэх, тогтоох.

30 хоног дотор хэргийг хянан шийдвэрлэнэ.

Зохигчид шүүх хуралдаанд оролцохоо бичгээр хүсэлт гаргавал товыг мэдэгдэнэ.

Шинэ нотлох баримт гаргах эрхгүй

Иргэдийн төлөөлөгч оролцохгүй байж болно (Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2002 он).

Шүүх - Шүүхийн хууль - Шүүхийн бүтэц - Давж заалдах шатны шүүх
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.