Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Давж заалдах шатны шүүхээс гарсан магадлалыг эс зөвшөөрвөл 14 хоног дотор Улсын дээд шүүх буюу хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргана.

Шүүх - Шүүхийн хууль - Шүүхийн шийдвэр - Магадлал, түүнд гомдол гаргах
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.