Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Анхан шатны шүүхээс хэргийн хянан шийдвэрлээд шийдвэр гаргах бөгөөд түүнийг гардан авснаас 14 хоног дотор Аймаг, нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргана.

Шүүх - Шүүхийн хууль - Шүүхийн шийдвэр - Шүүхийн шийдвэр, түүнд гомдол гаргах
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.