Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг дахин хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь

  1. Зохигчдод мэдэгдээгүй, мэдэгдэх боломжгүй байсан нотлох баримт илэрсэн.
  2. Шүүгч, гэрч шинжээч, орчуулагч, хэлмэрчийн үйлдэл, эс үйлдэхүй нь  эрүүгийн гэмт хэрэг болох нь тогтоогдсон
  3. Хэргийг хянан шийдвэрлэх үндэслэл болсон нотлох баримт хуурамч, байгууллага албан тушаалтны шийдвэр захирамж хүчингүй болсон бол

Дээрх үндэслэлийг мэдсэнээс хойш 30 хоног дотор хэрэг хянан шийдвэрлэгдсэн шүүхэд хүсэлт гаргана.

Хүсэлтийг хүлээн авсан шүүгч үндэслэлтэй гэж үзвэл шийдвэр, магадлал, тогтоолыг хүчингүй болгож хэргийг анхан шатруу буцаана (Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2002 он).

Шүүх - Шүүхийн хууль - Шүүхэд хандах - Шинээр илэрсэн нөхцөл байдал
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.