Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Нотлох баримт гэдэг нь нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ, хариуцагч татгалзлаа нотолж буй хэрэгт ач холбогдолтой, үнэн зөв, хуульд заасан арга хэрэгслээр цуглуулсан баримтат мэдээллийг хэлнэ.

Нотолгооны хэрэгсэл

  1. Зохигч, гуравдагч этгээдийн тайлбар
  2. Гэрчийн мэдүүлэг
  3. Шинжээчийн дүгнэлт
  4. Эд мөрийн баримт
  5. Бичмэл баримт
  6. Шүүх хуралдааны тэмдэглэл
  7. Үзлэг туршилт тавьж олгох үйл ажиллагаа явуулсан тэмдэглэл
  8. Бусад (Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2002 он).
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.