Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Иргэний хэргийн оролцогчдод

  1. Нэхэмжлэгч
  2. Хариуцагч
  3. Гуравдагч этгээд

Шүүн таслах ажиллагааны оролцогчдод

  1. Гэрч
  2. Шинжээч
  3. Орчуулагч
  4. Хэлмэрч
  5. Иргэдийн төлөөлөгч
  6. Шүүхийн нарийн бичгийн дарга
  7. Бусад /прокурор/ тус тус оролцож болно (Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2002 он).
Шүүх - Шүүхийн хууль - Шүүхэд хандах - Шүүх хуралдаанд оролцогч
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.