Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

Нэхэмжлэл нь иргэн, хуулийн этгээд зөрчигдсөн гэх хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалуулахаар шүүхэд гаргаж буй баримт бичгийн хэлбэр.

Бүрдүүлбэр

  1. Аль шүүхэд гаргаж байгаа
  2. Нэхэмжлэл үйлдсэн огноо
  3. Нэхэмжлэл үйлдсэн газар
  4. Нэхэмжлэгчийн овог нэр хаяг дугаар
  5. Хариуцагчийн овог нэр хаяг дугаар
  6. Нэхэмжлэлийн шаардлага, үнэ
  7. Нэхэмжлэлийн утга хэсэг
  8. Хавсаргасан нотлох баримт
  9. Нэхэмжлэгчийн гарын үсэг (Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2002 он).
Шүүх - Шүүхийн хууль - Шүүхэд хандах - Нэхэмжлэл, түүний бүрдүүлбэр
Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.