Сэдвүүд

Сонгосон сэдвийн тухай

1. Яллагдагчтай ганцаарчилан уулзах

2. Хэргийн бүх материалтай танилцаж нууцад хамаарахаас бусад материалыг хуулбарлаж авах

3. Хүсэлт гаргах асуудалыг яллагдагчтай зөвлөх

4.  Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа хийлгэх, нотлох баримт шаардан гаргуулж, хавсаргах,түүнчлэн хэрэгт ач холбогдолтой бусад асуудлын талаар хүсэлт гаргах

5 Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шинжээчийг татгалзах

Мөрдөгчөөс яллагдагчийн эрхийг зөрчсөн бол прокурорт гомдол гаргах

Яллагдагч, өмгөөлөгчийн хүсэлтээр гүйцэтгэж байгаа мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд байлцах зэрэг болно (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2017 он).

Сонгосон сэдэвт асуулт байхгүй байна.
Ангилалд холбогдох сэдвүүд